روش فعال سازی SQL Server Authenticationمدرس مدت قیمت
شهرام رمضانی 2 دقیقه 5,000 تومان
ورود ثبت نام